הקול קורה: קולות קוראים לתמיכות ומכרזים ממשלתיים

כדי שנדע שזה קיים… עבודה של ידידינו בסדנא לידע ציבורי.

https://socialmap.org.il/hakol-kore